Nedeljko Ozegovic

König-Karl-Strasse 3

70372 Stuttgart

Tel: 0152 345 75 602